اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان عطاءالملک، خیابان ساماندهی، مجتمع کوروش، طبقه2، واحد5     تلفن 03131316167 داخلی 14

• وقت شناسی و حضور بموقع درمحل مشتری، احترام به حقوق مصرف کننده است.
• با تلاش و کوشش، توجه به قوانین و مقررات شرکت، بهبود مستمر، طراحی فرآیندهای جدید و آموزش پرسنل متعهد، رضایت مشتریان خود را تامین و در راستای انتظارات ایشان عمل می کنیم.
• توجه به نظم و آراستگی خود و محیط کار، موجب افزایش عزت نفس و نشاط مراجعه کننده می شود.
• خدمات درخواستی مشتری می بایست در کوتاه ترین زمان و با حفظ نظافت محل سرویس به وی ارائه داده شود.