اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان عطاءالملک، خیابان ساماندهی، مجتمع کوروش، طبقه2، واحد5     تلفن 03131316167 داخلی 14

تولید لیوان

در حال تولید درب سطل

تولید پریفورم گرند استپ